Particulier leasen zonder verrassingen.

Disclaimer

Algemeen

Door het verkrijgen van toegang tot deze website gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer, en verklaart u daarvan kennis te hebben genomen, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn. LekkerLeasen.nl en Autobedrijf De Beer bv behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op deze site – inclusief de tekst van deze disclaimer – zonder voorafgaande kennisgeving met onmiddellijke ingang te wijzigen.

Aansprakelijkheid

Uiteraard besteden LekkerLeasen.nl en Autobedrijf De Beer bv grote zorg en aandacht aan de samenstelling en de content van deze website. Ondanks deze zorgvuldigheid kunnen wij niet garanderen dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd volledig, juist en actueel is, dan wel deugdelijk en/of geschikt voor een bepaald doel. De gebruiker van deze website dient zich te onthouden van iedere activiteit die het functioneren van deze website of de geboden informatie of onderliggende software kan beïnvloeden of in strijd is met enige wettelijke bepaling

Voorbehoud prijzen en offertes

Alle prijzen en bijbehorende productspecificaties die op deze website worden vermeld of via ons online calculatiemodellen worden verkregen, worden verstrekt onder voorbehoud.

Recht op inzage en wijziging gegevens

U kunt ons schriftelijk en/of per e-mail verzoeken te berichten of, en zo ja welke persoonsgegevens wij ten aanzien van u verwerken. Bij de verwerking van persoonsgegevens handelen LekkerLeasen.nl en Autobedrijf De Beer bv in overeenstemming met de eisen van Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Copyright

Alle informatie op de LekkerLeasen.nl site is auteursrechtelijk beschermd. U mag de informatie, de tekst, de foto’s en de beelden op deze site alleen voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden gebruiken en u mag ze in geen geval geheel of gedeeltelijk reproduceren, aanpassen of verzenden, hetzij toestemming geven voor publicatie of publiceren, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LekkerLeasen.nl en/of Autobedrijf de Beer bv.

Toezending informatie

Indien u geen regelmatige informatie over onze producten en/of diensten wenst te ontvangen, dan kunt u dat kosteloos kenbaar maken via ons mailadres; vragen@lekkerleasen.nl.

Gebruik van cookies

LekkerLeasen.nl en Autobedrijf De Beer bv. Gebruiken de cookie-technologie om het door u gevolgde traject naar de LekkerLease.nl. -site in kaart te brengen. Zo kan de onderneming de verrichtingen van de gebruikers op de site registreren en kan zij de LekkerLeasen.nl. -site evalueren en verbeteren, zodat deze beter aansluit bij uw wensen. LekkerLease.nl en Autobedrijf De Beer bv. gebruiken deze technologie niet om inlichtingen over individuele gebruikers te verzamelen, zodat er geen specifieke informatie over u wordt bijgehouden of gebruikt. Het is mogelijk uw browser zo in te stellen dat deze geen cookies aanvaardt of u waarschuwt wanneer er cookies worden verzonden.

Handelsmerken

Alle handelsmerken, logo’s en servicevermeldingen op deze site zijn eigendom van LekkerLeasen.nl en Autobedrijf De Beer bv. of van derden. Zij mogen niet worden gebruikt, gedownload, gekopieerd of verspreid zonder schriftelijke toestemming van LekkerLeasen.nl en Autobedrijf De Beer. of de desbetreffende derde, al naar gelang het geval.